Da na paròla an su…

Click here for the English version
Click aquí para la versión española
Clic aquí per la versió catalana
Del Piemont als Pirineus
Merco dl’àuta sman-a Nicolás, n’uruguaiàn ch’a viv në Spagna (e a l’é pen-a ‘l cas d’arcordé le liure an tra ‘l Piemont e l’America d’o Sur), a l’ha scrivume na mail për sërché d’arzorse parlà a rësguard dij dialèt dl’àuta langa.

Com ch’i disìa antlora, i but ambelessì quàich arzorsa ch’a podrìa giuté soa arserca. A segue a-i é la mia tradussion an inglèis e peui cola ‘d Nicolás an spagneul e catalan. (A l’é ofrisse chiel, sugerend ch’a sarìa stàit n’artìcol a vantagi ‘d chi ch’a peul vurèj conòsse ‘d pì ëd nòsta lenga ma miraco a conòss nen l’inglèis. L’arzultà a l’é col ch’i podrìo ciamé un “meta-pòst” – o na “proto-Wikipedia piemontèisa”, visadì n’artìcol anté che ‘l destinatari a l’é ëdcò lë scrivent.)

Ël prim sugeriment ch’a l’é mnume an ment a l’é cost: la testimoniansa ‘d Rick Henry ant l’amprende le basi ‘d nòsta lenga.

Tuti ij video dla rubrica Parloma e cantoma an Piemontèis cudìa da barba Guido e Adriano Cavallo ansima a Telegranda: bele che la lenga as avzina pì a cola piemontèisa dla koiné ël fàit ëd pudèj vëdde e scoté dij discors antrègh a giuta sens’àutr.

Un bel strument a l’é la mùsica. E antlora ‘l prim consèj a l’é d’ancaminé dai Musicant d’Alba.

A-i son ëdcò j’episòdi ‘d Peppa Pig an piemontèis (an langhèt, për esse pì precis): ambelessì ël prim, ma a-i na i-é diversi. A peulo serve për sente parlé langhèt, bele che ‘l but a smija nen dij pì fin.

Nicolás midem a l’ha butà ambelessì d’àutre arzorse (chiel a l’ha capì sùbit che për tut lòn ch’a l’é piemontèis i pudoma nen speté ch’an rivo le rispòste, a venta ch’is dago da fé noiàutri).

Ansoma tante ròbe cite, ch’a peulo serve për fesse n’idèja dla lenga dij nòno e, miraco, ancaminé a parlé un pòch cola lenga antica. Fòrsa Nicolás!


Starting from a word

The last Wednesday Nicolás, an Uruguayan guy who lives in Spain (and it is hardly necessary to recall the links between Piedmont and South America), sent me an email to find resources about the dialects spoken in Alta Langa.

As I announced on that occasion, I put here some resources that could help his search. You will find here following my translation into English and then the translation in Spanish and Catalan, courtesy of Nicolás. (Nicolás himself offered to do this, suggesting that it would be an article for the benefit of people who may want to know something more of our language but maybe without speaking English. We could call the result a “meta-post” – or a “proto-Piedmontese Wikipedia “, that is to say an article where the recipient is also the author.)

The first suggestion that come to mind was this: the experiment of Rick Henry in learning the basics of our language.

All the videos of the Parloma e cantoma an Piemontèis broadcast managed by barba Guido and Adriano Cavallo on Telegranda: even if the language is closer to the standard Piedmontese, being able to watch and listen entire speeches certainly helps.

A nice tool is the music. The first suggestion is to start with the Musicant d’Alba.

There are also episodes of Peppa Pig in Piedmontese (in the Langarolo variety, to be exact): here there is the first, but you can find many of them. They can be useful to listen to the Langarolo dialect, even if the aim doesn’t seem to be very polite.

Nicolás himself put here other resources (he immediately understood that for everything Piedmontese we cannot wait for the answers to arrive, but we in person have to take action).

To sum up: many little things that can be useful to get an idea of the language of our ancestors and, maybe, to start speaking a bit that ancient language. Go Nicolás!


A partir de una palabra

El pasado miércoles, Nicolás, un uruguayo residente en España (no es necesario recordar otra vez los puntos de unión entre el Piamonte y Sudamérica) me envió un email para encontrar recursos de los dialectos hablados en Alta Langa.

Como anuncié entonces, he puesto aquí algunos recursos que podrían ayudarle en su búsqueda. Encontraréis debajo mi traducción al inglés y, después, la traducción al español y el catalán, cortesía de Nicolás (Nicolás se ha ofrecido a hacerlo, sugiriendo que podría ser un artículo muy útil para la gente que quisiese aprender algo más de nuestra lengua y que quizás no hablase inglés. Podríamos bautizar al resultado como “metapost” o como una “protowikipedia piamontesa”, es decir, un artículo donde el beneficiario es también su autor).

Lo primero que se me ha venido a la cabeza es esto: El experimento de Rick Henry para aprender lo básico de nuestra lengua.

Los vídeos de la serie Parloma e cantoma an Piemontèis, administrada por Barba Guido y Adriano Cavallo en Telegranda: Aunque su habla sea más cercana a la estándar piamontesa, ser capaz de ver y escuchar discursos enteros es de gran ayuda.

Otra gran herramienta es la música. Mi primer consejo sería empezar con los Musicant d’Alba.

También hay episodios de Peppa Pig en piamontés (en el dialecto langarolo, para ser precisos) aquí. Este es el primero, pero podéis encontrar muchos más. Pueden ser útiles para escuchar el dialecto langarolo, aunque la intención de los vídeos sea un poco más humorística que la de la serie original.

El mismo Nicolás ha puesto aquí otros recursos (ha entendido inmediatamente que, por el piamontés, no podemos quedarnos sentados a esperar, sino que nosotros mismos tenemos que tomar medidas).

En resumen: Muchas cosas pequeñas que pueden ser útiles para hacernos una idea de la lengua de nuestros antepasados y, quizá, empezar a hablar un poco de ese antiguo idioma. ¡Vamos Nicolás!


A partir d’una paraula

El passat dimecres, Nicolás, un uruguaià resident a Espanya (no és necessari recordar una altra vegada els punts d’unió entre el Piamont i Sudamèrica) em va enviar aquest email per trobar recursos dels dialectes parlats a l’Alta Langa.

Com vaig anunciar llavors, he posat aquí alguns recursos que podríen ajudar-lo en la seva recerca. Trovareu davall la meva traducció a l’anglès i, després, la traducció al castellà i al català, cortesia d’en Nicolás (en Nicolás es va oferir a fer-ho, suggerint que podria ser un article molt útil per a la gent que volgués aprendre alguna cosa més de la nostra llengua i que potser no parlés anglès. Podríem anomenar al resultat com a “metapost” o com una “protowikipèdia piamontesa”, és a dir, un article on el beneficiari és també l’autor).

El primer que m’ha vingut al cap ha sigut això. L’experiment d’en Rick Henry per aprendre els punts bàsics de la nostra llengua.

Els videos de la sèrie Parloma e cantoma an Piemontèis, administrada per Barba Guido i Adriano Cavallo a Telegranda: Encara que la seva parla sigui més propera a l’estàndard piemontès, ser capaç de veure i escoltar discursos sencers és de molta ajuda.

Una altra gran eina és la música. El meu primer consell seria començar amb els Musicant d’Alba.

També hi ha episodis de Peppa Pig en piemontès (en el dialecte langarol, per ser més precisos) aquí. Aquest és el primer, però podreu trovar molts més. Poden ser útils per escoltar el dialecte langarol, encara que la intenció d’aquestos videos sigui un poc més humorística que la del programa original.

El mateix Nicolás ha penjat aquí altres recursos (ha entès immediatament que, pel piemontès, no podem quedar-nos asseguts esperant, sinó que nosaltres mateixos hem de prendre mesures).

Resumint: Moltes coses petites que poden ser útils per fer-nos una idea de la llengua dels nostres avantpassats i, potser, començar a parlar un poc d’aquell antic idioma. Anem, Nicolás!

Commenti

pep ha detto:

Grazie a Gianni e grazie a Nicolás per questo pezzo multilingue (riguardo la traduzione catalana, forse sarebbe più genuino finire con un ‘som-hi Nicolás’, invece di un anem che è traduzione letterale del vamos spagnolo. Quindi il voto nella pagella non può essere 10…soltanto 9.99 ;-)).

Questo articolo qui sotto non è che sia molto utile per imparare la lingua o delle frasi quotidiane, ma può aiutare a piazzare l´alto langarolo nell´insieme piemontese (e ligure):
https://www.academia.edu/4151430/Il_dialetto_di_Mombarcaro

giannidavico ha detto:

Ottimo spunto Pep, grazie! Non conoscevo il documento in questione (l’ho stampato e lo leggerò a breve), ma conosco Nicola Duberti come uno tra i più grandi giovani esperti del piemontese. Quindi l’ulteriore suggerimento per Nicolás è quello di mettersi in contatto con Nicola, che sicuramente saprà dargli altre indicazioni utili. Grassie ancora!

Nicolás ha detto:

Ups, Pep, tens raó se m’ha colat un barbarisme. A les Balears, és molt frequent dir “anem”, però no hauria d’escriure’s. Gràcies pel link, és bastant útil, sobretot la part fonètica del final.

Ciao Gianni,

Ho cominciato a studiare anche l’italiano una settimana fa, e quindi questo messaggio può avere molti errori. Non ho ancora trovato nessun parlante dell’alto-langarolo, ma he trovato questo libro, scritto per Giacomo Giammelo, che spiega punto per punto la grammatica del dialetto.

https://es.scribd.com/doc/57745337/Glossario-Alta-Langa

Pep è giusto; Si dovrebbe cambiare “anem” con “Som-hi” nell’ultima frase.

Arrivederci.

giannidavico ha detto:

Brav Nicolás, ten dur!

Annamaria Falco ha detto:

Ho letto parecchi tuoi artocoli. Parlo il piemonteis della valsusa, una auténtica bögia pá stabilita in Argentina. Sto cercando video in lingua parlata. Le canzomi mi piaciono peró preferirei ascoltare una conversazione. Applaudo e gradisco lo sforzo che fate per mantenere viva la lingua che a la mostrame mia mare. Distinti saluti

giannidavico ha detto:

Annamaria. Brava e compliment. Ij video… it l’has razon, ultimament i l’hai sërcà ëd fene minca tant, ma i na farai ëd pì përchè i l’hai capì ch’a son lë strument pì adat për spantié nòsta lenga.

Lascia un commento